Algemeen

Inleiding

De gemeentelijke begroting 2022-2025 is de laatste begroting van deze raadsperiode. In maart 2022 staan de gemeenteraadsverkiezingen op het programma. Het is de afgelopen periode duidelijk merkbaar geweest dat het leven niet altijd voorspelbaar is en de samenleving altijd in beweging. Zo is het kort na de verkiezingen van 2018 noodzakelijk geweest om te besparen op de gemeentelijke uitgaven. Dat betekende keuzes maken om het hoofd financieel boven water te houden en toch zoveel mogelijk het voorzieningenniveau op peil te houden. De focuspunten uit het raadsprogramma - Zorg voor iedereen, Duurzaamheid, Wonen, Gezonde financiën en dat samen met de inwoners vormgeven- zijn hierbij altijd leidend geweest. Het college is tevreden dat de schuld inmiddels licht is gedaald en dat dit jaar de lasten voor inwoners minder stijgen dan de inflatie.

Nadat dat proces goed en wel voorbij was kregen we te maken met de coronapandemie, die ons allen tot op de dag van vandaag beïnvloedt. En op 18 juni werden Leersum, Valkenheide en een deel van Maarsbergen overvallen door een verwoestende valwind. Een bittere pil voor iedereen die het zo geliefde groen af zag breken en ook financieel een nieuwe uitdaging. De omvang en intensiteit van het herstel is te groot voor de gemeente alleen. In een gezamenlijke brief vanuit de provincie Utrecht en onze gemeente, is deze boodschap aan het kabinet overgebracht.

Ook voor de komende raadsperiode is het nodig om te gaan met de onvoorspelbaarheid en de onzekerheden die dat met zich meebrengt. Om samen met inwoners, instellingen en ondernemers de schouder te zetten onder de uitdagingen die op ons afkomen en daarbij kansen te zien en met creativiteit en samenwerking oplossingen te zoeken. Belangrijke opgaven zijn de effecten van de coronacrisis, het herstelplan na de valwind, de klimaatdoelen, de woningbouwopgave, de invoering van de omgevingswet, het doorzetten van de ingeslagen weg in de hulp en ondersteuning in de jeugdzorg alsook investeren in nieuwe dingen, zoals tegengaan van ondermijning en de veiligheid van informatiesystemen. En tegelijk blijft het noodzakelijk realistisch te zijn, omdat er nog altijd financiële zorgen zijn door het nog structurele tekort in de Jeugd/Wmo en de ontwikkelingen in de herijking van het Gemeentefonds die voor onze gemeente ongunstig zijn. Maar ook de krapte op de arbeids- en inhuurmarkt heeft effect heeft op wat haalbaar is.

Maar het allerbelangrijkste is dat de samenleving van Utrechtse Heuvelrug veerkrachtig is, saamhorig en bol staat van kennis, initiatief en verantwoordelijkheidsgevoel. Dat maakt het mogelijk om kansen te benutten en ruimte te maken voor behoud en ontwikkeling van dat wat belangrijk is voor een goed leven in Utrechtse Heuvelrug.


Deze begroting
De gemeente kent heel veel verschillende taken en ambities. Met de begroting stelt de gemeenteraad vast welk beleid wordt uitgevoerd, met de daarbij behorende uitgaven en inkomsten in 2022. Ook biedt de begroting ramingen voor de jaren 2023-2025. Het is het college gelukt met deze begroting een sluitende begroting te presenteren voor het komende jaar. Dit biedt de nieuwe raad en het nieuwe college een goed basis om me te beginnen. Maar voor het langere termijn perspectief is nog wat nodig om solide en zonder zorgen financieel gezond te zijn en te blijven.

Concreet worden in de verschillende programma’s, conform het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV), drie vragen per programma beantwoord:

  1. Wat willen we bereiken? Wat is de doelstelling/ wat zijn de beoogde maatschappelijke effecten;
  2. Wat gaan we daarvoor doen? Hoe gaan we die effecten bereiken;
  3. Wat gaat dit kosten? Wat is de raming van baten en lasten.


Daarnaast bevat de begroting (verplichte) paragrafen en specificaties van financiële gegevens.

Deze pagina is gebouwd op 04/19/2022 09:52:30 met de export van 04/19/2022 09:38:10