Financiële begroting

Structureel Saldo

Berekening structureel saldo

Voor het berekenen van het structurele saldo moeten de totale lasten en baten inclusief reservemutaties gecorrigeerd worden voor incidentele effecten. Dit geeft het volgende beeld:

(bedragen x € 1.000)

Presentatie van het structureel saldo

2022

2023

2024

2025

Saldo baten en lasten

6.318

-749

-2.184

-1.772

Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves

-4.564

-728

-83

-83

Saldo na bestemming

1.754

-1.477

-2.267

-1.855

Waarvan incidentele baten en lasten

-1.827

-590

-439

-485

Structureel saldo

3.581

-886

-1.828

-1.371

Uit bovenstaande tabel blijkt dat er alleen in 2022 sprake is van materieel evenwicht, oftewel van een positief saldo. Dit houdt in dat binnen de begroting 2022 structurele lasten kunnen worden gedekt met structurele baten maar dat dit deze middelen onvoldoende aanwezig zijn binnen de meerjarenraming 2023-2025.

Deze pagina is gebouwd op 04/19/2022 09:52:30 met de export van 04/19/2022 09:38:10