Programma's

06. Welzijn, Cultuurhuizenbeleid en Nieuwkomers

Wat zijn de ontwikkelingen?

Inleiding
Voor een toelichting op de doelstellingen en het plaatje van de piramide verwijzen wij u naar de inleiding van programma 5. Verder vallen onder dit programma cultuurhuizen en de activiteiten voor nieuwkomers.

De gemeente werkt met het model van de piramide van eigen kracht. In de top ziet u de individuele voorzieningen. In het middenstuk de collectieve voorzieningen en de toegang tot de zorg en ondersteuning en in het onderste deel de versterking van de sociale structuren in de dorpen.
De integrale doelstellingen zijn opgenomen in programma 5.

Bijgaand schema toont in welke programma’s de onderdelen van de transformatie staan. Daarnaast valt een klein deel van de activiteiten ook onder de programma’s 3, 4 en 9.


In 2020 heeft de gemeente de beleidskeuzen in het sociaal domein herijkt in de Nota Samen Leven Samen doen! De gemeente brengt meer focus aan op het verstevigen van de sociale basisinfrastructuur door meer in te zetten op preventie en op verbinding tussen informele en formele zorg. De gemeente verzamelde tijdens de dialoogsessies in de dorpen voor de Toekomstvisie in 2021 ideeën voor preventieve initiatieven. In 2022 werkt de gemeente samen met inwoners, verenigingen en maatschappelijke organisaties verder aan het opzetten en realiseren van deze preventieve initiatieven.

  • Nieuwe wetgeving


Nieuwe Wet inburgering per 2022
Gemeenten krijgen de regie over inburgering terug. Het nieuwe stelsel start op 1 januari 2022. De nieuwe Wet Inburgering verandert de taalinkoop en er komen nieuwe voorwaarden om de kwaliteit van inburgering te waarborgen. Er komen meer sturingsmogelijkheden op het participeren van de inburgeraar in de samenleving door het opstellen van een persoonlijk inburgeringsplan. Ook het faciliteren en volgen van passend taalonderwijs wordt vastgelegd in de wet. In de regio Zuidoost Utrecht is de uitvoering van de Wet Inburgering in de gemeenschappelijke regeling van de Regionale Dienst Werk en Inkomen (RDWI) opgenomen. De RDWI voert een groot deel van de taken uit per 1 januari 2022, met bovenregionale samenwerkingen voor het taalonderwijs en lokale samenwerking met de Vluchtelingenwerkorganisaties.

Vluchtelingenwerkgroep Utrechtse Heuvelrug
Als gevolg van de nieuwe Wet inburgering veranderen de taken van Vluchtelingenwerkgroep enigszins. Het bieden van maatschappelijke begeleiding blijft de belangrijkste taak, maar begeleiding bij inburgering vervalt. Vanaf 1 januari 2022 voert de RDWI dit uit. Nieuw is dat statushouders in de eerste zes maanden van huisvesting financieel ontzorgd worden door de RDWI. Hierna krijgen ze ook op dit gebied begeleiding van Vluchtelingenwerkgroep. Wanneer nieuwkomers na ongeveer twee jaar uitstromen uit begeleiding biedt de gemeente hun een budgetcursus aan.

  • Verdere opgaven


Subsidies

Het verlenen van subsidies is een middel om de doelen van de gemeente te bereiken. De gemeente zet in op een verbetering van de dienstverlening en kwaliteit binnen het proces van subsidieverlening.

Cultuurhuizen
De ontwikkelingen rondom de COVID-19 zijn bepalend voor het uitoefenen van de maatschappelijke taak en de exploitaties van cultturhuizen. De eigenaar van Allemanswaard, Rhenam, startte een participatief traject met inwoners en gebruikers over de vitalisatie van Allemanswaard. In Maarn startte het co-creatieproces DoeMaarnMee Masterplan Voorzieningen voor Maarn. De uitkomsten krijgen in 2022 een vervolg.

Inclusief beleid
Binnen inclusief beleid krijgt LHBTI+ extra aandacht. De gemeente zorgt onder meer voor een inclusief sportklimaat en besteedt daarom aandacht aan de acceptatie van LHBTI+ in de sport.

GGD regio Utrecht (GGDrU)
Sinds februari 2020 heeft GGDrU een grote rol in de bestrijding van COVID-19. De structurele impact van het coronavirus is lastig in te schatten. Dit zal gedurende 2022 meer en meer duidelijk worden.

Lasten & baten

Bedragen x € 1.000

Lasten

3.191

2,4 %

Baten

231

0,2 %

Deze pagina is gebouwd op 04/19/2022 09:52:30 met de export van 04/19/2022 09:38:10