Programma's

08. Economie, Recreatie en Toerisme

Wat zijn de ontwikkelingen?

De ondernemers in de gemeente hebben een moeilijke COVID-19-periode achter de rug, maar het herstel is ingezet. De gemeente werkt verder aan een intensievere samenwerking op dorpsniveau, maar ook over de hele gemeente. Dit wil de gemeente weer doen aan de hand van netwerkevents waar ondernemers, maar ook consumenten, elkaar beter leren kennen en meer gebruik kunnen maken van elkaars diensten. COVID-19 heeft bewezen dat de lokale economie belangrijk is en de gemeente wil dan ook lokaal inkopen blijven stimuleren.

We kijken ook beter waar de behoeftes van de ondernemers liggen als gevolg van de crisis. Samen met de ondernemers continueert de gemeente de uitvoering van het programma Economische Ontwikkeling, maar ook wil de gemeente maatwerk bieden.

Versterking vitaliteit dorpskernen
De grootste uitdaging blijft het vitaal houden van de dorpskernen en de gemeente zal dan ook verder uitvoering geven aan de inspanning om gemeente, winkeliers en pandeigenaren beter te laten samenwerken om tot een gewenste centrumvisie komen en hier ook met acties naartoe te werken. Uiteraard participeren de inwoners ook. Dit proces wordt volledig gesubsidieerd door de provincie Utrecht, maar uitvoeringskosten zijn wel voor rekening van de gemeente en mogelijk de BIZ’en.

Evaluatie marktverordening en marktgelden
Na de totstandkoming van de nieuwe marktverordening evalueert de gemeente vanaf het begin de uitwerking, met name ook het inrichtingsplan, waar zij op de korte termijn het meeste van merken. Het uiteindelijke doel is de markt aantrekkelijk te houden als aanvulling op het voorzieningenniveau voor de inwoners.

Terrassenbeleid
De gemeente stelt terrassenbeleid op dat duidelijk de mogelijkheden en voorwaarden voor terrassen presenteert. Het terrassenbeleid is intensief afgestemd met bewoners, winkeliers en horeca en zorgt voor een verlevendiging van de dorpscentra. De dorpscentra krijgen steeds meer een ontmoetingsfunctie die het verminderde winkelaanbod compenseert.

Onderzoek werklocaties
Er wordt een onderzoek gedaan door STEC naar de dynamiek van werklocaties. De eindversie wordt in oktober 2021 opgeleverd. De verwachting is dat er acties, met financiële implicaties, uit voortvloeien.

Ondernemersevent
Door de COVID-19-crisis is de Ondernemer van het Jaar-verkiezing 2019/2020 doorgeschoven.
De organisatie van dit evenement komt meer en meer bij de ondernemers zelf te liggen.

Arbeidsmarkt (en onderwijs)
De focus ligt op drie sectoren voor wat betreft arbeidsmarkt: techniek (project ’T is for Tech’ in Sterk Techniekonderwijs regio Amersfoort), zorg (de "Ik Zorg Shop' in Zeist) en recreatie/ horeca. Deze projecten worden vooral regionaal en gedeeltelijk lokaal opgepakt.

Regio en U10/U16
Binnen de U10/U16 pakt de gemeente alle maatschappelijke opgaven op die gemeentegrens overstijgend zijn. Binnen het samenwerkingsverband werken wij ook in 2022 door met onder andere de REP, RES en andere zaken die bijdragen aan een sterke regio waarin de gemeente is vertegenwoordigd. Op kleinere schaal zoekt de gemeente de samenwerking op met buurgemeentes Wijk bij Duurstede, Zeist en De Bilt. Ook verruimt zij haar blik oostwaarts, waar afstemming met Rheden, Veenendaal en Woudenberg op economisch gebied, zoals in het aanbod in werklocaties, grote voordelen biedt.

Gastvrijheid

We blijven inzetten op het verbeteren van de kwaliteit van de gastvrijheid van de gemeente om daarmee de natuur- en cultuurminnende recreant te ontvangen. Hiervoor werkt zij samen met de toeristisch recreatieve sector onder andere Koninklijke Horeca Nederland, HISWA-RECRON, verblijfsrecreatie, Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug, het Regionaal Bureau voor Toerisme Heuvelrug en Vallei (RBT) en de Provincie Utrecht aan het in beweging brengen van ideeën en initiatieven.Hiervoor gaat zij ook meer data en kennis verzamelen over de gasten die nu de gemeente bezoeken.

Op het budget voor het RBT wordt vanaf 2022 een bezuiniging doorgevoerd. De gemeente gaat met hen op zoek hoe we een andere invulling kunnen geven aan de marketing en promotie van de gemeente.

Ook de gastvrijheidssector is hard geraakt door COVID-19. Samen met deze sector werkt de gemeente verder aan de uitvoering van het Herstelplan Bestemming Heuvelrug. Dit biedt ook kansen om de sector toekomstbestendig en duurzaam te versterken.

We zijn volop bezig met de vitalisering van de verblijfsrecreatie. Een omvangrijk traject waarin de gemeente met provincie en regiogemeenten werkt aan vitale vakantieparken. Thema’s als veiligheid, wonen, permanente bewoning en het bestemmingplan recreatieterreinen worden hierin meegenomen.


Pilot vitale verblijfsrecreatie
In samenwerking met de provincie continueren we de pilot(s) waarbij we ervaring opdoen hoe we met recreatieterreinen kunnen anticiperen op de veranderende vraag in het toerisme. We zitten daarbij zowel in op de samenwerking tussen recreatieterreinen en gemeente op allerlei vlakken, maar ondersteunen ook de aanpak van recreatieterreinen om zich verder te ontwikkelen tot vitale verblijfsrecreatie.

Handhaving permanente bewoning vakantieparken
De gemeente zal beginnen met de handhaving van permanente bewoning op de vakantieparken, wat een groot deel van het budget in beslag zal nemen.

Wandelpaden
Er wordt € 8.000 vanuit het budget van natuur & landschap naar recreatie overgeheveld en hiervan zal de bijdrage/subsidie aan de wandelpaden worden betaald. De wandelpaden hebben vooral lokale en regionale gebruikers en zijn een middel om de recreatiedruk te spreiden.

Innovatietafel Toerisme
De gemeente maakt in 2022 ook weer gebruik van de kennis en expertise van de innovatietafel toerisme. Dit is een strategisch overleg tussen overheden en het toeristisch bedrijfsleven, de achterban van het RBT.  Doel is het stimuleren van economische en toeristische ontwikkeling van de regio.

Wethouder Rob Jorg is voorzitter van de innovatietafel. Daarnaast is er gezorgd voor een vertegenwoordiging vanuit de recreatiesector als het Nationaal Militair Museum, Ouwehands Dierenpark en congrescentra.

Lasten & baten

Bedragen x € 1.000

Lasten

844

0,6 %

Baten

210

0,2 %

Deze pagina is gebouwd op 04/19/2022 09:52:30 met de export van 04/19/2022 09:38:10