Programma's

03. Dienstverlening

Wat zijn de ontwikkelingen?

Dienstverlening, digitaal als voorkeurskanaal, persoonlijk op maat waar nodig
De geactualiseerde Agenda Digitale Overheid gaat voor de komende jaren allerlei verbeteringen op het gebied van digitaal "zaken doen" met de overheid betekenen. Ontwikkelingen staan niet stil en deze vertalen zich naar steeds vernieuwde digitale producten en diensten. Deze ontwikkelingen zijn zeer divers, van een vernieuwd paspoortontwerp tot de mogelijkheid om met de Nederlandse Identiteitskaart DigiD-Hoog te activeren tot aanpassingen op het gebied van gender en de mogelijkheid voor inwoners om geheel digitaal een verlenging van het rijbewijs aan te vragen. Ze vragen voor komend jaar extra aandacht voor medewerkers én inwoners. Training en informatieverstrekking, in combinatie met functioneel beheer vraagt extra inzet, die zoveel mogelijk binnen de bestaande bezetting wordt opgevangen.

Uitgestelde ombuigingen

Telefonie-KCC-functie

Voor de COVID-19-pandemie was de planning om begin 2021 de evaluatie van de pilot rondom het uitbesteden van de callcenterfunctie te doen. Deze pilot vindt nu plaats op 1 juli 2022. Bij positieve evaluatie volgt een aanbesteding die opvolging moet geven aan de pilot.

Reisdocumenten
De start van de ombuiging voor Reisdocumenten voor 2020 en verder is doorgeschoven naar derde kwartaal 2022. In deze ombuiging wordt het proces voor verstrekken van een reisdocument zó aangepast dat een inwoner enkel nog voor de aanvraag naar de balie hoeft te komen en het uitgangspunt is dat de gemeente streeft naar zoveel mogelijk bezorgen op de door de inwoner gewenste locatie. Het uitstel geeft tegelijk de mogelijkheid om digitale ontwikkelingen mee te nemen in het vernieuwde proces.

Receptie-invulling
De ombuiging spoor 3 voor Receptie is vanwege onder andere de effecten en maatregelen rondom COVID-19 uitgesteld naar medio 2022. Of en vanaf wanneer het verantwoord is deze ombuiging in uitvoering te brengen, moet blijken uit de ontwikkelingen rondom het coronavirus. Juist nu in deze periode heeft de functie en het belang van een goed bemenste receptie zich bewezen.

Vanwege de gemeenteraadsverkiezingen en de inzet van medewerkers voor het organiseren hiervan, is het niet mogelijk genoemde ombuigingen eerder dan in de loop van het tweede kwartaal te starten c.q. verder op te pakken.

Informatiepunten Digitale Overheid
In Nederland hebben ongeveer 4 miljoen mensen moeite de digitale ontwikkelingen bij te benen. Deze groep mensen is heel divers. Het zijn ouderen, laaggeletterden, maar ook mensen die op zoek zijn naar werk, zwakbegaafden of mensen die zorg nodig hebben.  Ook jongeren zijn vaak minder digitaal vaardig dan gedacht wordt. Omgaan met sociale media is echt iets heel anders dan een webformulier van de overheid invullen en huurtoeslag aanvragen.

De Informatiepunten Digitale Overheid zijn er voor inwoners die moeite hebben met digitale dienstverlening en vragen hebben over het zaken doen met de overheid. De informatiepunten zijn ondergebracht in de bibliotheken. De gemeente wild de Publieke Dienstverlening zo digitaal inclusief mogelijk laten zijn en daarvoor zoekt en heeft de organisatie een nauwe samenwerking met de Bibliotheek en deze Informatiepunten. Bij de ombuiging Receptie-invulling wordt onderzocht of deze inrichting van vervangende dienstverlening rondom de receptie en deze informatiepunten kan worden gecombineerd en ook in de dorpen kan worden ingevuld.

Handmatig verwerken BAG-wijzigingen
In het verleden is geprobeerd een koppeling te realiseren tussen de BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen) en de BRP (Basisregistratie Personen). Afgelopen jaren zijn wijzigingen handmatig verwerkt. Dit leidde tot extra kosten. In 2022 komt de leverancier met een vernieuwde koppeling, maar de inschatting is dat ook voor 2022 deze extra kosten, mede voor implementatie, gemaakt moeten worden.

Arbeidsmarkt problematiek
Het aantrekken van gekwalificeerde medewerkers is zeer moeilijk, deze zijn bijna niet te vinden. Om toch de kwaliteit voor de komende jaren te kunnen blijven waarborgen wordt ingezet op trainees en het zelf opleiden van nieuwe medewerkers. De verwachting is dat dit minder kosten geeft dan inhuur en de hoop is dat hiermee de verbondenheid en perspectief binnen de organisatie kan worden vergroot. De inzet hierop gaat extra beslag leggen op bestaande collega's en het opleidingsplan. De kosten hiervoor worden zoveel mogelijk binnen de bestaande budgetten en met de organisatiebrede aanpak van deze problematiek meegenomen.

Dorpsgericht Werken
De ombuiging op Dorpsgericht Werken in 2020 moet in 2022 resulteren in een nieuwe visie en uitvoering. Daarbij wordt de input uit de gesprekken rondom de Toekomstvisie (definitieve versie eind 2021) verwerkt in de nieuwe uitvoering en deze samen met netwerken in de dorpen inhoud gegeven. De vernieuwde uitvoering van Dorpsgericht Werken sluit aan bij de vernieuwde uitvoering dienstverlening en gaat in de basis over enerzijds een goede toegankelijke organisatie, waarbij men snel de juiste medewerker weet te bereiken, en anderzijds over het goed faciliteren van vermaatschappelijking van de behoefte in de verschillende dorpen.

Bouw- en Woningtoezicht
Komende jaar wordt een uitdaging. De Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging moet worden vertaald naar producten. Dit is een volgordelijke verandering bij de verschillende clusters. Eerst bij vergunningen en verzoeken, vervolgens toezicht en daarna bij handhaving. Binnen het programma  Omgevingswet zijn nieuwe processen bedacht, welke dit jaar worden geïmplementeerd. Het gaat dan ondermeer over: het VTH-beleid, mandaatregeling, (leges)verordeningen, systemen, nieuwe standaard brieven, website, complete digitalisering, opleiden, testen en het eigen maken van de nieuwe wetten etc.
Daarnaast gaat het reguliere werk gewoon door.

Lasten & baten

Bedragen x € 1.000

Lasten

4.553

3,4 %

Baten

2.190

1,6 %

Deze pagina is gebouwd op 04/19/2022 09:52:30 met de export van 04/19/2022 09:38:10