Programma's

02. Veiligheid en Handhaving

Wat zijn de ontwikkelingen?

Het ‘Raadsprogramma 2018 – 2022’ bevat heldere aandachtspunten over ‘Veilig leven in de Utrechtse Heuvelrug’. Deze aandachtspunten zijn met de gemeenten Renswoude, Rhenen, Veenendaal en Wijk bij Duurstede verwerkt in een ‘Integraal Veiligheidsplan 2019 – 2022’ (IVP). Ondanks de structurele gemeentegrensoverschrijdende samenwerking is en blijft lokaal maatwerk mogelijk.

Het taakveld Openbare Orde & Veiligheid heeft middels de Kadernota 2022 gevraagd om een structurele uitbreiding van de capaciteit, dit onder andere met het doel om vanaf 2022 op onderstaande bestaande ontwikkelingen en beleidsterreinen een benodigde professionaliteitsslag te realiseren.

Integraal Veiligheidsprogramma
Het ‘Integraal Veiligheidsplan 2019 – 2022’ en het bijbehorende ‘Uitvoeringsprogramma IVP 2021 – 2022’ lopen beiden af, waarmee er een eind komt aan een beleidsperiode. De gemeente evalueert samen met haar partners de resultaten van beide beleidsstukken, hetgeen resulteert in een rapportage. Daarnaast formuleert de gemeente in 2022 een nieuw ‘Integraal Veiligheidsplan 2023 – 2026’ en een bijbehorend ‘Uitvoeringsprogramma IVP 2023 – 2024’.

Ondermijning
Ondermijning is in het ‘Uitvoeringsprogramma IVP 2021 – 2022’ benoemd als een gezamenlijke én lokale prioriteit. Het taakveld Openbare Orde & Veiligheid gaat in 2022 over tot uitvoering van het lokale plan van aanpak om ondermijning te voorkomen en bestrijden. Centraal staat het ontwikkelen van een nieuwe werkwijze rondom BIBOB-toetsing, ondermijning in het buitengebied en het vergroten van de bestuurlijke weerbaarheid.

Zorg & Veiligheid
De domeinen zorg en veiligheid zijn inherent met elkaar verweven, voornamelijk wanneer het gaat om het realiseren van een eenduidige aanpak bij complexe casuïstiek. De gemeente structureert en verstevigt in 2022 de onderlinge samenwerking. De gemeente doet dit door (1) de werkafspraken rondom de aanpak van urgente casuïstiek te herzien en uit te breiden, (2) de voortgang in de ‘Persoonsgerichte Aanpak’ (PGA) nauwlettender te monitoren door middel van nieuwe werkwijzen (o.a. software) en (3) de preventieve werkwijze in de groepsaanpak voor overlastgevende jeugdgroepen verder te ontwikkelen.

Digitale Veiligheid
Het is duidelijk geworden dat de verregaande digitalisering van onze samenleving gepaard gaat met een keerzijde. Overheidsinstellingen worden steeds vaker geconfronteerd met digitale aanvallen, terwijl inwoners en ondernemers geconfronteerd worden met nieuwe digitale vormen van criminaliteit. Het taakveld Openbare Orde & Veiligheid formuleert in 2022 in nauwe samenwerking met het thema Fundament een lokaal programma in relatie tot digitale veiligheid. Centraal hierin staat in ieder geval (1) het vergroten van de digitale weerbaarheid van de organisatie (lees: informatiebeveiliging), (2) het maken van werkafspraken bij grootschalige digitale incidenten en -crises en (3) het voorkomen én tegengaan van digitale criminaliteit.

Veiligheid, Toezicht en Handhaving (VTH)
Het taakveld Omgevingstoezicht formuleert in 2022 een nieuw vierjarig ‘Beleidsplan VTH 2023 – 2026’. Dit stond gepland voor 2022, maar is door toedoen van COVID-19 en het uitstellen van de Omgevingswet verplaatst. Het beleidsplan geeft inzicht in onze beleidsmatige visie en doelstellingen voor de middellange termijn. Hierin zijn de nieuwe (werk)processen onder de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging meegenomen. De gemeente formuleert daaraan gekoppeld in 2022 het ‘Uitvoeringsprogramma VTH 2022’, hetgeen een laatste versie is binnen de huidige beleidsperiode van het ‘Beleidsplan VTH 2019 – 2022’. Dit geeft concreet invulling aan de te benutten (financiële) middelen en capaciteit.

De gemeente geeft in 2022 opvolging aan de vastgestelde beleidsnota ‘’Niet-recreatief gebruik van recreatieverblijven’’ door handhavend op te treden met oog voor de menselijke maat. De handhavende activiteiten zijn gebaseerd op een gedegen voorbereiding, gemaakte (werk)afspraken met het Sociale Dorpsteam en de betrokken medewerkers. De gemeente communiceert tijdens de handhavingsprocessen op heldere en structurele wijze met de bewoners op recreatieterreinen.

Lasten & baten

Bedragen x € 1.000

Lasten

4.455

3,4 %

Baten

115

0,1 %

Deze pagina is gebouwd op 04/19/2022 09:52:30 met de export van 04/19/2022 09:38:10