Programma's

07. Onderwijs(huisvesting), Jeugdbeleid en Kinderopvang

Wat zijn de ontwikkelingen?

In dit programma krijgt een deel van de transformatie in het sociale domein vorm. Voor een verdere toelichting op de doelstellingen en het plaatje van de piramide verwijzen wij u naar de inleiding van programma 5. Daarnaast vallen onder dit programma de wettelijke taken op het terrein van onderwijs.

De gemeente werkt met het model van de piramide van eigen kracht. In de top staan de individuele voorzieningen. In het middenstuk de collectieve voorzieningen en de toegang tot de zorg en ondersteuning en in het onderste deel de versterking van de sociale structuren in onze dorpen.
De integrale doelstellingen zijn opgenomen in programma 5.

Bijgaand schema toont in welke programma’s de onderdelen van de transformatie staan. Daarnaast valt een klein deel van de activiteiten ook onder de programma’s 3, 4 en 9.Jeugdagenda

In 2022 continueert de gemeente de acties vanuit de Jeugdagenda om de toegang tot jeugdhulp en jeugdzorg te verbeteren en om individuele maatwerkvoorziening om te buigen naar “het gewone leven”, waarbij zo thuis mogelijk opgroeien centraal staat. De focus ligt op de doorontwikkeling van basishulp en het verbeteren van de samenwerking met het (passend) onderwijs. Ook zal na de voorbereidingen van afgelopen jaar, de sociale kaart gerealiseerd worden.

Jeugd- en Jongerenwerk
Jongerenwerkers spelen een prominente rol bij het voorkomen van problemen, zoals schooluitval, werkloosheid, overlast, uitsluiting en radicalisering. Als onderdeel van de Jeugdagenda maakt de gemeente in samenwerking met de Stichting Sociale Dorpsteams de balans op, bekijkt welke hiaten er zijn en welke ambities en mogelijkheden de komende jaren centraal komen te staan. De gemeente zet in lijn van de Nota Samen Leven Samen Doen in op het versterken van preventieve inzet van het jongerenwerk.

Passend Onderwijs
In het realiseren van passend onderwijs voor ieder kind wordt regionaal en lokaal ingezet op het versterken van de samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp. Centraal staat het verbeteren van de integrale samenwerking door het verduidelijken van  elkaars rollen en processen, het maken van samenwerkingsafspraken en het bespreken van oplossingen voor knelpunten in de samenwerking aan de hand van complexe casuïstiek.

Evaluatie Onderwijsachterstandenbeleid
De beleidsperiode van het vernieuwde onderwijsachterstandenbeleid (OAB) loopt van 2019 t/m 2022. Dit betekent dat de gemeente de uitvoering van het OAB in 2022 ëvalueert en het beleid waar nodig en wenselijk bij stelt. Ook het convenant, waarin samenwerkingsafspraken zijn opgenomen met kinderopvang, onderwijs, GGDrU, Bibliotheek en Sociale Dorpsteams evalueert de gemeente.


Integraal onderwijshuisvestingsplan (IHP)
In 2022 stelt de gemeente een nieuw IHP op met een visie voor de lange termijn. Dit in lijn met een verwachte wetswijziging die waarschijnlijk in 2023 ingaat.

Ontwikkelingen buiten het integraal onderwijshuisvestingsplan

Als onderdeel van het project DoeMaarnMee is vervangende huisvesting voor De Ladder en De Meent gepland, samen met de huisvesting van kinderopvang. Deze nieuwbouw wordt meegenomen in het co-creatieproces Doe Maarn Mee.

Lasten & baten

Bedragen x € 1.000

Lasten

5.715

4,3 %

Baten

805

0,6 %

Deze pagina is gebouwd op 04/19/2022 09:52:30 met de export van 04/19/2022 09:38:10