Paragrafen

Ombuigingen

Inleiding
De gemeente Utrechtse Heuvelrug heeft met 2 ombuigingsprogramma's een pakket aan maatregelen vastgesteld bij de begroting 2019 respectievelijk 2020 om de begroting de komende periode in evenwicht te brengen. Deze ombuigingsprogramma's hebben de naam spoor 2 respectievelijk spoor 3 gekregen.
Nog voor de vaststelling van de ombuigingsprogramma's was de taskforce Sociaal Domein gestart in 2018 met als voornaamste doelstelling om de uitgaven voor Jeugdhulp en Wmo terug te dringen in relatie tot de ontvangen rijksmiddelen.
De details van deze ombuigingen zijn terug te vinden in de bestuursrapportages 2019 en begroting 2020.
Met de raad is afgesproken over de voortgang van de ombuigingstaakstellingen te rapporteren via de bestuursrapportages en in de jaarrekening.

Hieronder een samenvatting van de besluiten over ombuigingen uit de verschillende programma’s vastgesteld via de begrotingen 2019 resp. 2020, voor de jaarschijf 2022, per onderdeel:

Bedragen x € 1.000

Ombuigingsprogramma

Taakstelling 2022 (1)

Gerealiseerd t/m 2021 (2)

Bijstelling taak-stelling 2022 (3)

Nog te realiseren 2022 (1-2+3)

A. taskforce SD

2.600

1.600

-1.000

0

B. spoor 2 (begroting 2019)

973

680

-100

193

C. spoor 3 (kadernota 2020)

2.834

2.718

0

116

D. spoor 3 (aanvulling begroting 2020)

1.058

790

0

268

Totaal

7.465

5.788

-1.100

577

Hieronder volgt een toelichting per ombuigingsprogramma.

  1. Ombuigingen Taskforce sociaal domein

De taskforce had tot doel de volgende financiële doelstellingen te realiseren:

  1. De kosten van (dure) zorg voorkomen of verminderen met € 1.000.000. Hiervoor zijn diverse acties ingezet, zoals de pilots praktijkondersteuners huisartsen Jeugd GGZ en basishulp, een nieuwe inkoopronde voor jeugdhulp en verhoogde focus op transformatiedoelen door onder andere de jeugdagenda.
  2. Door lobby-activiteiten proberen we de inkomsten die we vanuit het Rijk ontvangen te verhogen met € 1.600.000..

Het rapport van het AEF (december 2020) over de kosten van de jeugdzorg heeft duidelijk gemaakt dat er structureel te weinig geld voor deze taak aan gemeenten is gegeven, en dat gemeenten de uitgaven ook moeilijk in die omvang kunnen verminderen. Naar aanleiding van dit rapport heeft een arbitragezaak tussen Rijk en gemeenten inmiddels wel geleid tot een hogere bijdrage van het Rijk vanaf 2022 aan gemeenten voor Jeugdzorg (zie Financiële Inleiding).
Zoals eerder gerapporteerd (2e bestuursrapportage en jaarrekening 2020, 1e bestuursrapportage 2021) is het eerste doel niet gerealiseerd. In de 1e bestuursrapportage 2021 is ook gemeld dat de realiteit gebiedt dat niet te verwachten is dat deze taakstellingen op kostenvermindering nog tot de doelstelling leiden. Om die reden is deze taakstelling in 2021 incidenteel (via bestuursrapportage) en vanaf 2022 structureel (via deze begroting) afgeraamd voor € 1,0 mln.
Het tweede doel is gerealiseerd per 2021 (zie ook de financiële toelichting in de begroting 2021-2024, punt 5 pagina 9),  en door de  extra rijksmiddelen is het bedrag van de ombuiging inmiddels overtroffen.

  1. Ombuigingen spoor 2

Hieronder de nog te realiseren taakstellingen  spoor 2:

Bedragen x € 1.000

Progr nr:

Ombuigingsprogramma

Taakstelling 2022 (1)

Gerealiseerd t/m 2021 (2)

Bijstelling taak-stelling 2022 (3)

Nog te realiseren 2022 (1-2+3)

3

Optimaliseren digitale dienstverlening (uitbesteden documenten)

39

0

0

39

3

Optimaliseren digitale dienstverlening (100% digitale workflow)

14

0

0

14

3

Optimaliseren digitale dienstverlening (aanpassen beleid telefonie)

100

0

-100

0

5

Innovaties sociaal domein

100

0

0

100

3

Aframen kosten leges

40

0

0

40

Totaal

293

0

-100

193

C. Ombuigingen spoor 3 (kadernota 2020)
Hieronder de nog te realiseren taakstellingen spoor 3:

Bedragen x € 1.000

Progr nr:

Ombuigingsprogramma

Taakstelling 2022 (1)

Gerealiseerd t/m 2021 (2)

Bijstelling taak-stelling 2022 (3)

Nog te realiseren 2022 (1-2+3)

-

Overhead Receptie cultuurhuis

35

0

0

35

6

Consultatiebureaus

60

50

0

10

8

RBT Heuvelrug en Vallei

13

0

0

13

8

Stopzetten subsidies Recreatie en toerisme

16

0

0

16

8

Maatschappelijk vastgoed bibliotheek

37

0

0

37

11

Gemeentetuin

5

0

0

5

Totaal

166

50

0

116

  1. Ombuigingen spoor 3 (aanvulling begroting 2020)

Hieronder de nog te realiseren aanvullende taakstellingen spoor 3:

Bedragen x € 1.000

Progr nr:

Ombuigingsprogramma

Taakstelling 2022 (1)

Gerealiseerd t/m 2021 (2)

Bijstelling taak-stelling 2022 (3)

Nog te realiseren 2022 (1-2+3)

-

Alle programma's Inkoop

100

26

0

74

11

(Verhoging) inkomsten uit reclamezuilen/abri's

44

0

0

44

11

Straatverlichting

150

0

0

150

Totaal

294

26

0

268

Deze pagina is gebouwd op 04/19/2022 09:52:30 met de export van 04/19/2022 09:38:10