Financiële begroting

Geprognosticeerde Balans

Conform de BBV-voorschriften presenteren we een geprognosticeerde balans.

Bedragen x € 1.000

Prognose meerjarenbalans

Realisatie

Begroting

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Activa

Vaste activa

Immateriële vaste activa

1.326

1.399

1.235

1.078

959

851

Materiële vaste activa

149.415

160.393

167.130

166.594

166.862

166.419

Financiële vaste activa

6.812

2.899

2.895

2.892

2.888

1.609

Totaal vaste activa

157.553

164.690

171.260

170.563

170.709

168.880

Vlottende activa

Voorraden

5.583

7.540

1.382

2.001

3.341

15

Uitzettingen

16.518

11.518

11.518

11.518

11.518

11.518

Liquide middelen

963

0

0

0

0

0

Overlopende activa

3.210

3.210

3.210

3.210

3.210

3.210

Totaal vlottende activa

26.274

22.268

16.110

16.728

18.069

14.743

Totaal activa

183.827

186.959

187.370

187.292

188.777

183.623

Passiva

Vaste passiva

Reserves

9.311

11.604

15.579

18.059

16.667

14.482

Resultaat boekjaar

3.070

-590

1.753

-1.476

-2.267

-1.854

Voorzieningen

11.279

10.863

10.810

10.542

10.332

9.904

Vaste schuld

144.664

138.402

132.247

133.572

137.567

134.407

Totaal vaste passiva

168.324

160.279

160.389

160.697

162.298

156.940

Vlottende passiva

Vlottende schuld

5.020

16.197

16.498

16.112

15.997

16.200

Overlopende passiva

10.484

10.484

10.484

10.484

10.484

10.484

Totaal vlottende passiva

15.504

26.680

26.981

26.595

26.480

26.683

Totaal passiva

183.827

186.959

187.371

187.292

188.778

183.623

Deze pagina is gebouwd op 04/19/2022 09:52:30 met de export van 04/19/2022 09:38:10