Paragrafen

Weerstandsvermogen en Risicobeheersing

Inleiding

In de paragraaf Weerstandsvermogen en Risicobeheersing geeft de gemeente op basis van een risico-inventarisatie en -simulatie inzicht in haar financiële positie. Uit de risicosimulatie blijkt dat het weerstandsvermogen van de gemeente voor 2022 het oordeel 'Uitstekend' heeft.
Deze paragraaf geeft inzicht in de middelen en mogelijkheden waarover de gemeente beschikt om niet begrote risico’s het hoofd te bieden.

Risico's
De doelstellingen en ambities van de gemeente kunnen worden verstoord door risico’s. De gemeente verstaat  onder een risico een onzekere gebeurtenis die kan leiden tot het afwijken van de gestelde doelstellingen en eisen. Voorbeelden van risico's zijn financiële risico’s van projecten of het verloren gaan van onroerende en roerende zaken, bijvoorbeeld door externe omstandigheden (bijv. valwind).

Risicoprofiel
Alle  risico's die de gemeente loopt en identificeert, vormen gezamenlijk het risicoprofiel (zie volgende onderdeel) van de gemeente op een bepaald moment. Het is belangrijk dat de gemeenteraad bewust is van deze risico’s en actief aan risicomanagement doet door maatregelen te nemen om de risico's te voorkomen of de gevolgen van risico's te beperken. Het doel van actief risicomanagement is te voorkomen dat een risico direct van invloed is op beleid, uitvoering en vastgestelde doelstellingen of de begroting.

Risicohouding
De manier waarop de gemeente met risico's omgaat, is afhankelijk van de risicohouding. In de Kadernota weerstandsvermogen en risicomanagement (2011) is vastgesteld op welke wijze de gemeente Utrechtse Heuvelrug haar risico's wil beheersen. De gemeente kan op 4 maatregelen nemen om risico's te beheersen:

  • voorkomen of vermijden van risico's (bijv. door activiteiten te staken);
  • verminderen of beperken van risico's  (bijv. door preventieve of corrigerende maatregelen);
  • overdragen van risico's (bijv. door verzekeren);
  • accepteren.

Weerstandscapaciteit
De 
benodigde weerstandscapaciteit is de financiële omvang van onderkende risico’s (het risicoprofiel) nadat beheersmaatregelen zijn genomen. Dit zijn de niet afgedekte risico's, ook wel het restrisico's genoemd. De financiële omvang wordt berekend op basis een statistische simulatie van de kans op het voordoen en het financieel gevolg van een risico. De benodigde weerstandscapaciteit is uitgewerkt in het
onderdeel Risicoprofiel.

De
beschikbare weerstandscapaciteit wordt gevormd door de financiële middelen en mogelijkheden waarover de gemeente beschikt om de gevolgen van deze niet afgedekte risico’s op te vangen zonder dat het beleid of de uitvoering in gevaar komt. De financiële middelen en mogelijkheden bestaan onder andere uit het vrij aanwendbare gedeelte van de algemene reserve, de onbenutte belastingcapaciteit en de post onvoorzien.

Weerstandsvermogen
De verhouding tussen de beschikbare weerstandscapaciteit en de benodigde weerstandscapaciteit wordt 
weerstandsvermogen  genoemd en wordt uitgedrukt in een ratio. Hoe hoger deze verhouding, hoe beter de gemeente in staat is de niet-afgedekte risico's op te vangen zonder gevolgen voor beleid en doelstellingen. Met de Kadernota weerstandsvermogen en risicomanagement heeft de raad als norm een ratio tussen 1,0 en 1,4 vastgesteld.

Deze pagina is gebouwd op 04/19/2022 09:52:30 met de export van 04/19/2022 09:38:10