Financiële begroting

Baten en lasten per taakveld

Eén van de doelstellingen van de vernieuwing BBV is om de vergelijkbaarheid te vergroten tussen de gemeenten. Dit wordt onder meer gedaan door de financiële inrichting van gemeenten meer te uniformeren. Daarnaast zijn de beleidsonderwerpen (taakvelden) meer gestandaardiseerd. Vanaf 2017 wordt zowel in de begroting als in de jaarrekening een overzicht opgenomen van de taakvelden die in totaal aansluiten bij de programma’s. De taakvelden zijn onderverdeeld naar verschillende kosten- en opbrengstensoorten. De definities van de kosten- en opbrengstensoorten zijn te raadplegen via www.vraagbaakiv3gemeenten.nl

Bedragen x (€ 1.000)

Nr

Omschrijving

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

0-1.

Bestuur

2.510

0

2.623

0

2.528

0

2.526

0

2.524

0-10

Mutaties reserves

3.606

2.470

646

5.211

96

823

71

154

70

154

0-11

Result. vd rekening van baten en lasten

2.204

0

1.754

0

-1.477

0

-2.267

0

-1.855

0-2.

Burgerzaken

825

2.456

619

2.246

564

2.252

747

2.299

747

2.299

0-3.

Beheer overige gebouwen en gronden

1.061

691

176

972

176

1.093

176

1.243

176

1.243

0-4.

Overhead

595

16.269

606

15.716

606

15.687

606

15.587

606

15.581

0-5.

Treasury

529

-236

266

-112

276

-261

276

-344

227

-494

0-61

OZB woningen

9.604

9.724

0

9.724

0

9.724

0

9.724

0

0-62

OZB niet-woningen

3.025

2.918

0

2.918

0

2.918

0

2.918

0

0-64

Belastingen overig

1.100

703

405

784

405

756

405

747

405

756

0-7.

Alg. uitkering en overige uitkeringen GF

73.141

73.662

0

68.820

0

67.576

0

67.658

0

0-8.

Overige baten en lasten

360

0

594

0

432

0

263

0

266

1-1.

Crisisbeheersing en brandweer

1

3.617

1

3.617

1

3.678

1

3.710

1

3.707

1-2.

Openbare orde en veiligheid

148

1.021

115

1.120

115

1.116

116

1.116

116

1.108

2-1.

Verkeer en vervoer

596

5.486

398

5.591

398

5.742

398

6.107

398

6.182

2-2.

Parkeren

18

18

0

18

0

18

0

18

0

2-5.

Openbaar vervoer

335

0

269

0

258

0

257

0

255

3-1.

Economische ontwikkeling

201

0

193

0

193

0

193

0

193

3-3.

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

209

210

210

212

210

212

210

212

210

212

3-4.

Economische promotie

1.642

38

1.496

40

1.496

40

1.496

40

1.496

40

4-1.

Openbaar basisonderwijs

1

151

1

153

1

153

1

153

1

153

4-2.

Onderwijshuisvesting

179

2.866

33

3.052

33

3.232

33

3.191

33

3.399

4-3.

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

439

1.590

459

1.665

459

1.665

269

1.468

269

1.468

5-1.

Sportbeleid en activering

60

498

30

474

0

444

0

409

0

403

5-2.

Sportaccommodaties

1.563

4.248

737

3.106

737

3.223

737

3.208

737

3.230

5-3.

Cult.presentatie, -productie en -partic.

67

725

66

456

66

451

66

450

66

449

5-4.

Musea

5

279

5

277

5

279

5

277

5

279

5-5.

Cultureel erfgoed

12

442

0

306

0

305

0

305

0

304

5-6.

Media

32

1.080

32

1.093

32

1.013

32

1.010

32

1.009

5-7.

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

81

4.489

21

3.859

21

3.735

21

3.502

21

3.531

6-1.

Samenkracht en burgerparticipatie

444

4.309

564

4.211

543

4.114

523

4.105

523

4.098

6-2.

Wijkteams

100

3.624

100

3.537

100

3.540

100

3.540

100

3.540

6-3.

Inkomensregelingen

11.482

16.709

12.016

17.350

11.816

17.242

11.934

17.356

12.081

17.161

6-4.

Begeleide participatie

1.566

0

1.481

0

1.445

0

1.379

0

1.332

6-5.

Arbeidsparticipatie

574

0

651

0

670

0

689

0

689

6-6.

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

1.183

0

1.250

0

1.250

0

1.250

0

1.250

6-71

Maatwerkdienstverlening 18+

230

7.799

230

8.317

230

8.315

230

8.277

230

8.277

6-72

Maatwerkdienstverlening 18-

8.601

0

4.319

0

4.309

0

4.309

0

4.309

6-82

Geëscaleerde zorg 18-

8.146

0

8.747

0

8.723

0

8.723

0

8.723

7-1.

Volksgezondheid

10

1.991

10

2.066

10

2.067

10

2.067

10

2.067

7-2.

Riolering

7.334

5.313

7.593

5.544

8.132

6.082

8.580

6.530

9.021

6.971

7-3.

Afval

7.400

5.564

7.171

5.343

7.204

5.377

7.229

5.402

7.236

5.408

7-4.

Milieubeheer

249

2.485

0

2.055

0

2.117

0

2.117

0

2.117

7-5.

Begraafplaatsen en crematoria

1.022

1.017

959

790

959

786

959

770

959

769

8-1.

Ruimtelijke ordening

545

2.500

545

2.300

540

2.290

540

2.197

540

2.047

8-2.

Grondexploitatie(niet-bedrijventerreinen

1.983

2.155

10.474

7.821

3.440

3.005

1.329

1.564

3.502

3.737

8-3.

Wonen en bouwen

1.678

2.776

1.641

2.895

1.641

2.886

1.641

2.886

1.641

2.886

Eindtotaal

131.015

131.015

133.948

133.948

121.793

121.793

118.976

118.976

121.776

121.776

Deze pagina is gebouwd op 04/19/2022 09:52:30 met de export van 04/19/2022 09:38:10