Financiële begroting

Geraamde incidentele baten en lasten

Om vast te kunnen stellen of er sprake is van structureel en reëel evenwicht is het belangrijk inzicht te hebben in welke baten en lasten incidenteel zijn en welke structureel. De algemene richtlijn bij het onderscheid tussen incidenteel en structureel is dat er sprake is van een incidenteel budget wanneer dit gedurende maximaal drie jaar beschikbaar wordt gesteld. In het hiervoor gepresenteerde totaaloverzicht van baten en lasten zijn zowel de structurele als de incidentele posten opgenomen. Onderstaand overzicht geeft alleen de incidentele baten en lasten weer die in de begroting 2022 en de meerjarenraming 2023-2025 zijn opgenomen.

(Bedragen x € 1.000)

Progr

Omschrijving

2022

2023

2024

2025

Lasten

1

Bestuurlijke zaken

50

0

0

0

2

Veiligheid en handhaving

8

8

8

0

3

Dienstverlening

-8

-3

0

0

4

Ruimte,cultuurhist,monumenten en natuur

330

175

150

0

5

WMO,Soc.zaken en minimabeleid

109

0

0

0

6

Welzijn, Cultuurh. bel. en Volksgezondh

0

0

0

0

7

Onderwijs(huisv.), jeugdbel. kinderopv.

306

403

250

485

8

Ec.zaken, recreatie en toerisme

0

0

0

0

9

Sport,incl. sportacc., kunst en cultuur

38

3

0

0

10

Verkeer en vervoer

0

0

0

0

11

Openbare Ruimte en Milieu

412

0

0

0

12

Middelen en ondersteuning

7.589

2.787

1.346

3.519

13

Alg Dekkingsmiddelen

0

0

0

0

14

Overhead

38

38

39

0

15

VPB

0

0

0

0

16

Onvoorzien

0

0

0

0

Totaal incidentele lasten

8.871

3.410

1.793

4.004

Baten

Incidentele baten

1

Bestuurlijke zaken

0

0

0

0

2

Veiligheid en handhaving

0

0

0

0

3

Dienstverlening

0

0

0

0

4

Ruimte,cultuurhist,monumenten en natuur

0

0

0

0

5

WMO,Soc.zaken en minimabeleid

0

0

0

0

6

Welzijn, Cultuurh. bel. en Volksgezondh

0

0

0

0

7

Onderwijs(huisv.), jeugdbel. kinderopv.

0

0

0

0

8

Ec.zaken, recreatie en toerisme

0

0

0

0

9

Sport,incl. sportacc., kunst en cultuur

30

0

0

0

10

Verkeer en vervoer

0

0

0

0

11

Openbare Ruimte en Milieu

0

0

0

0

12

Middelen en ondersteuning

10.474

3.440

1.330

3.502

13

Alg Dekkingsmiddelen

1.021

8

8

0

14

Overhead

0

0

0

0

15

VPB

0

0

0

0

16

Onvoorzien

0

0

0

0

Totaal incidentele baten

11.525

3.448

1.338

3.502

Saldo incidentele lasten en baten

2.654

38

-455

-502

Progr

Omschrijving

2022

2023

2024

2025

Waarvan verrekend met reserves

Onttrekkingen

4

Reserve woonkwaliteit

108

0

0

0

4

Reserve Allemanswaard

412

0

0

0

8

Reserve boomveiligheid

55

25

0

0

12

Reserve ‘Revolving fund Energieneutraal’

17

17

17

17

12

Reserve generatiepact

0

0

0

0

12

Algemene reserve

0

0

0

0

Totaal onttrekkingen

592

42

17

17

Toevoegingen

4

Reserve woonkwaliteit

-16

0

0

0

12

Reserve ‘Revolving fund Energieneutraal’

0

0

0

0

12

Algemene reserve

5.089

670

0

0

Totaal toevoegingen

5.073

670

0

0

Saldo verrekening met reserves

4.480

629

-16

-17

Netto incidentele lasten en baten

1.827

590

439

485

Onderstaand volgt een toelichting op de belangrijkste incidentele posten per programma als de waarde daarvan groter is dan € 100.000.

Lasten

Programma 4 Ruimte, cultuurhistorische monumenten en natuur

-
In de kadernota 2022 is aangegeven dat de implementatie van de Omgevingswet hogere lasten met zich meebrengt. Door de gekozen implementatiestrategie voorzien we voor de jaren 2022 tot en met 2024 meer kosten ten behoeve van de implementatie (ca. € 150.000) dan vorig jaar geraamd. Een belangrijke oorzaak hiervan is dat vorig jaar het uitwerken van het Omgevingsplan en het werken met Omgevingsprogramma’s als PM waren opgenomen. Ook voor het implementeren en vervolgens verbeteren van de (nieuwe) Omgevingswetprocessen waren geen kosten geraamd.

- Incidentele bedragen van € 55.000 in 2022 en € 25.000 in 2023 zijn voor de uitvoering van de overeenkomst boomveiligheid. In de overeenkomst over ‘overdracht overeenkomsten grondeigenaren en opdracht boomveiligheid pakket routes, paden en groen toezicht’ is afgesproken dat het Nationaal Park in opdracht van het voormalige recreatieschap UHVK-deelnemers boomcontroles en daaruit voortvloeiende maatregelen uitvoert.

- Voor de Woonvisie is in de begroting incidenteel een bedrag van € 102.000 opgenomen voor 2022.

- Diverse kleine verschillen € 23.000

Programma 5 WMO, sociale zaken en minimabeleid

-
Voor fraudebestrijding is in incidenteel € 96.000 opgenomen in 2021 en 2022. Al geruime tijd is (landelijk) bekend dat niet alle zorgaanbieders zich op de juiste manier opstellen, waardoor zorgbudget onterecht wordt uitgegeven. Het is een goed signaal om daar actie op te zetten zodat zorgaanbieders niet met deze insteek weg kunnen komen. Eind 2022 volgt een evaluatie om te beoordelen of de extra inzet op fraudebestrijding voldoende heeft opgeleverd.

-
Diverse kleine verschillen  € 13.000

Programma 7 Onderwijs(huisvesting), jeugdbeleid en kinderopvang

-
Een uitgave van € 250.000 in de jaren 2022 tot 2025. Feitelijk loopt deze uitgave door tot 2026 maar dat is achter de begrotingshorizon van deze meerjarenbegroting. Het gaat om een bijdrage aan schoolbesturen in verband met nieuwbouw van scholen middels externe financiering.
- Het verwerken van het Integraal Huisvestingsplan is incidenteel wanneer het versnelde afschrijvingen betreft zoals sloopkosten voor nieuwbouw. Dit veroorzaakt in 2022 een afwijking van € 56.000.

Programma 11 Openbare ruimte en Milieu

-
De verwachting is dat het project Allemanswaard wordt afgewikkeld in 2022.

Programma 12 Middelen en ondersteuning

-
De actualisatie van de grondexploitaties zoals deze is vastgesteld bij de jaarrekening 2020 is verwerkt in de begroting 2022.


Baten

Programma 12 Middelen en ondersteuning

- De actualisatie van de grondexploitaties zoals deze is vastgesteld bij de jaarrekening 2020 is verwerkt in de begroting 2022.

Algemene dekkingsmiddelen

-
In 2021 is er geen mogelijkheid meer een compensatie aan te vragen omdat met ingang van 2022 het (nieuwe) woonplaatsbeginsel van kracht is. Na overleg met het ministerie verwachten we dat we op grond van de afsluitende compensatieregeling in 2022 ook nog een aanvraag kunnen doen over de zorgkosten van 2020 en 2021. We hebben een voorzichtige inschatting gemaakt op basis van (een prognose van) de lasten voor deze doelgroep in 2020 en 2021. Op basis van deze aanname hebben we dit bedrag incidenteel opgenomen in de begroting. De onzekerheid is nog relatief groot omdat de regeling nog niet bekend is gemaakt en de exacte compensatie pas bekend zal worden in de decembercirculaire 2022. Om die reden merken wij een bedrag van € 1 miljoen aan als incidenteel aan en voegen we dit toe aan de algemene reserve
- Diverse kleine verschillen € 21.000

Voor het bepalen van het structurele begrotingssaldo is het ook van belang om aan te geven welke mutaties in de reserves structureel van aard zijn. In onderstaand overzicht zijn de structurele reservemutaties geduid.

Progr

Omschrijving

2022

2023

2024

2025

Onttrekkingen

4

Reserve onderhoud gebouwen

54

54

54

54

Totaal onttrekkingen

54

54

54

54

Toevoegingen

4

Reserve onderhoud gebouwen

76

76

76

76

12

Reserve ‘Revolving fund Energieneutraal’

62

77

77

77

Totaal toevoegingen

138

153

153

153

Saldo structurele reservemutaties

84

99

99

99

Bedragen > € 50.000 worden hierna toegelicht:

  • Onttrekkingen


Reserve onderhoud gebouwen
De omvang van de reserve is deels nog onbekend vanwege het ontbreken van actuele onderhoudsplannen. Na de vaststelling van de visie op vastgoed, zal duidelijk worden welke objecten wij in beheer blijven houden, waarna er per object een onderhoudsplan wordt opgesteld.

  • Toevoegingen


Reserve onderhoud gebouwen
De omvang van de reserve is deels nog onbekend vanwege het ontbreken van actuele onderhoudsplannen. Na de vaststelling van de visie op vastgoed, zal duidelijk worden welke objecten wij in beheer blijven houden, waarna er per object een onderhoudsplan wordt opgesteld.
Reserve revolverend fonds Energieneutraal
De reserve revolverend fonds Energieneutraal heeft als doel om de realisatie van toekomstige duurzaamheidsinvesteringen te financieel te kunnen dekken. De ambities om in 2035 klimaatneutraal te zijn vormen hiervoor de basis. De opbouw van de reserve is gevoed uit de eenmalige besparingen op eenmalige (exploitatie-)lasten en kapitaallasten.

Deze pagina is gebouwd op 04/19/2022 09:52:30 met de export van 04/19/2022 09:38:10