Paragrafen

Lokale heffingen

Inleiding

(Bedragen x € 1.000)

Omschrijving heffing

Primaire begroting 2021

Begroting 2021 na wijzigingen

Begroting 2022

Rioolheffing

6.362

6.362

6.726

Leges

2.368

2.359

2.383

Onroerendezaakbelastingen

12.363

12.363

12.642

Forensenbelasting/ toeristenbelasting

1.468

1.468

1.496

Afvalstoffenheffing

6.782

6.782

6.484

Begraafplaatsen

940

940

958

Marktgelden

55

55

56

Hondenbelasting

397

397

405

Precariobelasting kabels en leidingen

731

731

-

Totaal

31.466

31.457

31.150

De Belastingsamenwerking gemeenten en hoogheemraadschap Utrecht (BghU) verzorgt de heffing en inning van de heffingen voor de gemeente, met uitzondering van de leges die vallen onder titel 1 van de Legesverordening (bijvoorbeeld reisdocumenten, rijbewijzen en huwelijken). In de volgende paragrafen zijn de voorlopige tarieven opgenomen.

De definitieve tarieven worden via de verordeningen aan de gemeenteraad voorgelegd.

Belastingen

In deze begroting onderscheidt de gemeente de volgende belastingen: Onroerende zaakbelasting, hondenbelasting, toeristenbelasting en forensenbelasting.  
Voor de belastingen, hanteert de gemeente de geharmoniseerde consumenten prijsindex (HICP) die bij de Kadernota is vastgesteld.

Deze pagina is gebouwd op 04/19/2022 09:52:30 met de export van 04/19/2022 09:38:10