Bijlagen

Uitgangspunten begroting 2022

Algemeen

Uitgangspunt is reëel begroten (volledig, realistisch en haalbaar)

Structurele lasten worden gedekt door structurele baten

Voor de bepaling van de algemene uitkering uit het gemeentefonds wordt in de begroting 2022 uitgegaan van de meicirculaire 2021

De meerjarenraming is gebaseerd op constante lonen en prijzen

Bedragen voorzien van een plusteken (+) zijn voordelen (V), bedragen voorzien van een minteken (-) zijn
nadelen (N)

Omslagrente:

grondexploitaties

1,56%

overige investeringen

1,50%

Stelpost onvoorzien (bedrag per inwoner)

€ 2,50

Aantal inwoners op 1 januari 2021 1)

49.946

Loonontwikkeling

Salarissen o.b.v. de verwachte loonvoet sector overheid CPB

1,50%

Sociale lasten o.b.v. gemiddelde stijging afgelopen jaar

0,44%

Inflatiecorrectie op basis van HICP 2021 2)

1,88%

Met uitzondering van:

Wonen, rollen en vervoer 3)

1,72%

Jeugdwet, Wmo en Huishoudelijke
hulp 4)

1,72%

Subsidies met hoge looncomponent 5)

1,69%

Leerlingenvervoer 6)

1,00%

Budgetaanpassingen/Inflatiecorrectie

De onderstaande aanpassingen betreffen basisaanpassingen. Daarboven op kunnen nog aanpassingen komen naar aanleiding van bezuinigingen of (leges)tarieven die als kader een kostendekkendheidsgraad van 100% hebben.

Onroerende Zaak Belastingen

1,88%

Toeristenbelasting

1,88%

Forensenbelasting

1,88%

Hondenbelasting

1,88%

Marktgelden 7)

1,88%

Begraafrechten 7)

1,88%

Leges 7)

1,88%

Rente kortlopende leningen

0,00%

Rente nieuw aan te trekken langlopende leningen

0,50%

Rioolrecht 7)

100% kostendekkendheid

(inclusief spaarvoorziening 3%)

Afvalstoffenheffing 7)

100% kostendekkendheid

1)

CBS-opgave van het aantal inwoners op 1 januari 2021.

2)

We hanteren de HICP met als peildatum 1-2-2021.

De HICP is de geharmoniseerde index voor consumentenprijzen. Deze vertegenwoordigt een voor de Eurozone representatief “mandje” van goederen en diensten. zie http://nl.inflation.eu/inflatiecijfers/nederland/historische-inflatie/hicp-inflatie-nederland-2021.aspx

3)

Wonen, rollen en vervoer worden jaarlijks aangepast met een contractueel vastgelegd percentage.

4)

Op de budgetten Jeugdwet, Wmo en huishoudelijke hulp wordt op basis van regionale afspraken de
OVA-index toegepast.

5)

Voor een aantal grote subsidies hanteren we het gemiddelde van de HICP en de loonontwikkelingen.
Dit betreft o.a: de bibliotheek, onderwijsachterstanden beleid (OAB), mantelzorg, Hoenderdaal en bosbad Leersum.

6)

Voor leerlingenvervoer wordt geïndexeerd op basis van regionale afspraken (NEA-index).

7)

Uitgangspunt voor de tarieven is 100% kostendekkendheid. Voor een aantal specifieke tarieven is hier
bewust van afgeweken.

Deze pagina is gebouwd op 04/19/2022 09:52:30 met de export van 04/19/2022 09:38:10