Paragrafen

Corona

De coronacrisis vraagt op alle fronten veel van ieders aanpassingsvermogen. Effecten laten zich maatschappelijk en economisch voelen. De gemeente spant zich op alle manieren in om de dienstverlening op peil te houden en de gevolgen voor de inwoners zoveel mogelijk te beperken. Richting 2022 is de hoop dat de pandemie, mede dankzij het vaccinatiebeleid, bedwongen is. Maar ook dan zullen de gevolgen nog geruime tijd merkbaar zijn. Het Rijk heeft toegezegd reële compensatie te bieden voor de financiële gevolgen van corona, maar of hiermee alle kosten gedekt kunnen worden, blijft onzeker. De uiteindelijke financiële effecten van de corona-crisis en wat dit betekent voor de begroting 2022 en de meerjarenraming 2023-2025, zijn op dit moment nog niet in te schatten. De provincie heeft in de begrotingsrichtlijnen 2022 opgenomen dat van gemeenten wordt verwacht dat zij in de begroting een duidelijke keuze maken op welke manier de verwachte financiële effecten in beeld gebracht worden en welke financiële risico’s de gemeente loopt door de corona-crisis. Utrechtse Heuvelrug kiest ervoor om de effecten van corona budgettair neutraal te ramen en risico's op de nemen in de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing.

Deze pagina is gebouwd op 04/19/2022 09:52:30 met de export van 04/19/2022 09:38:10