Paragrafen

Bedrijfsvoering

Inleiding

Voor het realiseren van de programma’s uit de programmabegroting is goede bedrijfsvoering nodig. De gemeente ontwikkelt de bedrijfsvoering continu door zodat deze te allen tijde past bij een moderne netwerkorganisatie. In deze paragraaf wordt inzicht gegeven in de stand van zaken van en de beleidsvoornemens voor de bedrijfsvoering voor zover deze nog niet in andere programma’s benoemd zijn.

De beleidsvoornemens voor participatie en communicatie vindt u in programma 1. Facilitaire beleidsvoornemens en de ontwikkeling van zaakgericht werken staan beschreven in programma 3 en die voor informatisering en informatiebeveiliging vind u in de paragraaf Informatievoorziening. Deze paragraaf bevat de beleidsvoornemens ten aanzien van organisatie, personeel en inkoop

De recente maatschappelijke ontwikkeling zoals de veranderende arbeidsmarkt en de COVID-19-crisis beïnvloeden onze werkwijze en de wijze hoe we in 2022 de bedrijfsvoering willen invullen en onze organisatie verder willen ontwikkelen.

In toenemende mate wordt merkbaar dat de arbeidsmarkt overspannen raakt. Het betreft hier zowel vaste functies, als de markt voor inhuur en die 2 beïnvloeden elkaar vanzelfsprekend. Als gemeente hebben we moeite om kwalitatieve en passende medewerkers aan te trekken. Deze situatie lijkt de afgelopen 1,5 - 2 jaar exponentieel te zijn toegenomen. Er lijkt daarmee een relatie te zijn met de COVID-19-crisis omdat dit gelijktijdig speelt.

Waar het aanvankelijk de vooral technische en vakspecialistische functies betrof in informatietechnologie, civiel techniek, huisvesting, ruimtelijk en financieel gebied, ervaren we dat het over de volle breedte van onze dienstverlening extra moeten inzetten om personeel aan te trekken en aan ons te binden. Medewerkers, zeker bij specifieke expertises, ontdekken meer en meer dat zij interessant zijn voor de markt. Dit merken we in het toenemende verloop. Bovendien stroomden binnen geringe tijd een groep medewerkers uit  medewerkers uit – met pensioen of zetten hun carrière elders voort – die jaren aan het roer hadden gestaan. Die kennisdrain en het ongemak van veel functies tegelijk invullen is voelbaar.

Binnen de arbeidsmarkt en dus ook de sector gemeenten is er schaarste aan gekwalificeerde arbeidskrachten, terwijl de vraag naar vervangend personeel groeit. Ook zien we dat er als gevolg van allerlei ontwikkelingen meer en andere kwaliteit wordt gevraagd van bestaande rollen dan tot voor kort. Dit sluit wellicht daardoor ook niet meteen makkelijk aan op het aanbod. Als organisatie willen we hier een antwoord op geven. Het goed op die toenemende complexiteit inspelen is in ieder geval wel bemoeilijkt door corona.

De COVID-19-crisis heeft in 2020 en 2021 effect gehad op de bedrijfsvoering en de ontwikkelingen die we willen realiseren. In de bestrijding van de COVID-19-crisis hebben we extra ingezet gepleegd op vele onderdelen van onze organisatie. Als organisatie hebben we veel tijd en energie gestoken om de dienstverlening richting de samenleving zo ‘normaal’ als mogelijk te laten doorgaan. We hebben prioriteiten gesteld om de crisis ook te kunnen bestrijden en organisatieontwikkelingen vertraagd of opgeschoven.

De crisis heeft ook een structurele verandering te weeg gebracht in de wijze hoe we ons werk regisseren. Vanuit het management en P&O is er veel aandacht gegeven aan medewerkers voor een goede werk-privé balans en het behoudt van de onderlinge verbinding met onze medewerkers. We werken inmiddels hybride – vanuit kantoor, thuis en elders – en passen in toenemende mate nieuwe technologieën toe. Onze medewerkers hebben aan deze ontwikkelen voor zichzelf invulling weten te geven.

(Bedragen x € 1.000)

Overheadkosten

Begroting 2022

Begroting 2022

na correctie voor vacatureruimte en inhuur

Totale begrote Personeelskosten

23.158

23.158

Af: verwachte niet bestede personeelskosten a.g.v. vacatures

-4.000

Subtotaal A: Begrote Personeelskosten – overhead na verrekening vacatures

23.158

19.158

Begrote Inhuurkosten

998

998

Verwachte Inhuurkosten

4.000

Subtotaal B: Begrote Inhuurkosten

998

4.998

Totaal (A+B) Personeelskosten en inhuurkosten – overhead

24.156

24.156

(Bedragen x € 1.000)

Overheadkosten

Begroting 2022

Begroting 2022

na correctie voor vacatureruimte en inhuur

Begrote Personeelskosten – overhead exclusief inhuurkosten

11.063

11.063

Af: verwachte niet bestede personeelskosten overhead a.g.v. vacatures

-1.200

Subtotaal A: Begrote Personeelskosten – overhead na verrekening verrekening vacatures

11.063

9.863

Begrote Inhuurkosten – overhead

20

20

Verwachte Inhuurkosten – overhead

1.200

Subtotaal B: Begrote Inhuurkosten – overhead

20

1.220

Totaal (A+B) Personeelskosten en inhuurkosten – overhead

11.083

11.083

Deze pagina is gebouwd op 04/19/2022 09:52:30 met de export van 04/19/2022 09:38:10